TERA TE REBERA

TERA TE REBERA

E kakoauaki ngkai iaon Kiribati bwa e rikirake mwaitin te aoraki ae te Rebera ao a mwaiti aika a mauku ke n toara rabwataia man te aoraki aio. N taai aikekei ao bon akea katokan te aoraki aio ma n te ririki 1880 ao e a reke kaa tokan te aoraki aio ao maikanne are ea wakii naki naba aron te tutuo ao te bainnaoraki nakoia nake e reke irouia te aoraki aio. Te rebera bon aorakin te kun ao teia n namaakin, iroun te aomata ao e reke man manin te  rebera ae te (MYCOBACTERIUM LEPRAE)

TERA KANIKINAEAN TE AORAKI AEI.

 • Taraan te tantan ae e aki ngongo, e aki namakin, e kona ni mainaina taraana ke n uraura
 • E na tibu ni maraki te ia n namakin
 • Ao ai kerikaakin korakoran te mwatireti

Mwaitin te maninaoraki ae kona ni katinakoa te aoraki ae Rebera bon 20,000 ao mai ikanne are ea buti naba n te eea ni kakaea te aomata are e na maiu irouna.


IRAUA AEKAKIN TE REBERA.

Bon ti 2 aekakin te Rebera.

 • PAUCIBACILLARY(PB) are ea tibwa moan riki ao e aki ewewe.
 •  MAULTIBACILLARY(MB) aio are ea korakora ao eweewe

TERA TOTOKOANA?

 • Kana te amwarake ae baeranti n taai nako
 • E na riai n aki tiku ni maan aorakin te ataei bwa inanon wenenakona n aoraki ao a nang karako tautian rabwatana ni kaitarai maninaoraki ao e a kona ni kai reke nakoina te aoraki ae te rebera
 • Kakaitiaka rabwatam n taai nako(kunim)

TERA BAINNAORAKIAN TE AORAKI AIO?

Bwainaorakiana bon te Multydrug therapy ae te bwatin ae e botaki bwatin inanona.


E TAURAOI TE BWAINAORAKI AIO N TAIAN CLINIC KE HEALTH CENTERS IBUKIN BUOKAMI

TAIAN KANGAANGA NGKANA KO AKI BWAINAORAKI

 1. E kona ni kamwaukuko
 2. E kona ni kamatakiiko
 3. E kona ni katoabuaka bwain rabwatam
 4. E tei buaka taraakim iai